Polityka prywatności

Zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest dla nas najwyższym priorytetem. Dbamy o to, aby korzystać z nich wyłącznie w ściśle określonych, zgodnych z prawem celach, w zakresie, który jest niezbędny dla tych celów, i nie dłużej, niż jest to konieczne do ich osiągnięcia. Dzięki wdrożeniu odpowiednich środków organizacyjnych i stosowaniu wysokiej jakości zabezpieczeń pilnujemy, aby Twoje dane nie dostały się w sposób niekontrolowany w posiadanie osób nieupoważnionych. 

W tym dokumencie opisujemy zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe zgromadzone w związku z tym, że korzystasz z Platformy edukacyjnej Tandu znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: https://tandu.pl oraz wskazujemy, jakie prawa Ci przysługują, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Platformę edukacyjną Tandu dostępną pod adresem: https://tandu.pl będziemy w tym dokumencie nazywać „Platformą”, natomiast urządzenie końcowe, z którego łączysz się z Platformą, takie jak np. laptop, tablet, telefon, będziemy nazywać „Urządzeniem”. Pojęć „Zajęcia” i „Prowadzący” używamy natomiast w znaczeniu nadanym im w Regulaminie

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Platformy, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, jest Tandu sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa (dalej „Tandu” lub „my’).

2. Jak się z nami skontaktować?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. drogą elektroniczną na adres: kontakt@tandu.pl lub
 2. pisemnie na adres: Tandu, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Klimas, z którym możesz się skontaktować pod adresem email damian@dotlaw.co

3. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.1. Dane, jakie gromadzimy w związku z tym, że korzystasz z Platformy jako jej niezarejestrowany albo zarejestrowany użytkownik, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych dla niezarejestrowanego użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, gdyż gromadzenie pewnych danych w momencie, gdy łączysz się z adresem strony internetowej, na której znajduje się Platforma, jest konsekwencją jej technicznego działania.

Realizując ten cel będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, w którym korzystasz z Platformy. 

 1. umożliwienia Ci rejestracji i założenia konta użytkownika Platformy, oraz korzystania z funkcjonalności Platformy jako zarejestrowany użytkownik, na zasadach określonych w Regulaminie,  

Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy, ponieważ dane są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonywać umowę świadczenia usługi drogą elektroniczną, jaką jest umożliwienie korzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników, w tym zakup oferowanych na Platformie Zajęć.  

Dla realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych dopóki nie wyrejestrujesz się i nie usuniesz swojego konta na Platformie, niezależnie od tego, czy będziesz aktywnie z niego korzystała/korzystał. 

 1. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. jeśli kupisz Zajęcia oferowane na Platformie i dokonasz płatności za nie za pośrednictwem Platformy mamy obowiązek – wynikający z przepisów podatkowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości – przechowywać dane związane z tym zakupem. 

Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, gdyż zmuszeni jesteśmy wykonywać obowiązki, jakie wynikają dla nas z obowiązujących przepisów prawa.

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych przez czas wykonywania naszych obowiązków prawnych lub przez czas wskazany w przepisach prawa.

 1. marketingowych, poprzez np. przygotowanie i przedstawianie Ci informacji o nowych produktach i usługach dostępnych na Platformie lub produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować.

Podstawą prawną korzystania z Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych do czasu, dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w celach marketingowych, nie dłużej jednak niż do chwili, gdy wyrejestrujesz się i usuniesz swoje konto na Platformie. 

 1. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju funkcjonalności Platformy i oferowanych na niej usług, tworzenie modeli
  statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania użytkowników). 

Podstawą prawną korzystania z Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest ułatwienie Ci korzystania z Platformy, uatrakcyjnienie naszej oferty, usprawnienie administrowania Platformą.

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec wykorzystania danych w tym celu lub przez czas niezbędny do opracowania danego zestawienia, przygotowania analizy lub statystyki, lecz nie dłużej niż do czasu, gdy wyrejestrujesz się i usuniesz swoje konto na Platformie. 

Realizując cele wskazane w pkt 4 i 5 powyżej, będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat Twoich preferencji lub przyszłych zachowań (np. kierowane do Ciebie komunikaty marketingowe możemy dostosowywać do Twoich potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Twoim zachowaniu na Platformie, w tym odwiedzanych podstronach, przeglądanych ofertach, usługach, z których korzystałaś/korzystałeś). Na podstawie tych działań nie będziemy jednak podejmować decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

3.2. Dane, jakie gromadzimy w związku z tym, że korzystasz z Platformy jako Prowadzący, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. umożliwienia Ci rejestracji i założenia konta Prowadzącego, oraz korzystania z funkcjonalności Platformy jako Prowadzący, na zasadach określonych w Regulaminie,  

Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy, ponieważ dane są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonywać umowę świadczenia usługi drogą elektroniczną, jaką jest umożliwienie korzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych dla Prowadzących.  

Dla realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych dopóki nie wyrejestrujesz się i nie usuniesz swojego konta na Platformie, niezależnie od tego, czy będziesz aktywnie z niego korzystała/korzystał.

 1. prezentowania Cię, jako Prowadzącego Zajęcia, użytkownikom Platformy

Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zaprezentowanie użytkownikom Platformy, kim są nasi Prowadzący i jakie mają kwalifikacje do prowadzenia Zajęć. 

Umieszczenie zdjęcia na Twoim profilu, widocznego dla wszystkich użytkowników Platformy, odbywa się natomiast na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, tj. przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dla realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych dopóki nie wyrejestrujesz się i nie usuniesz swojego konta na Platformie.

3.3. Dane zarówno użytkowników Platformy, jak i Prowadzących, będziemy ponadto wykorzystywać w celu:

 1. wykrywania i zwalczania nadużyć podczas korzystania z Platformy oraz zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i jej użytkowników

Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapobieganie korzystaniu z Platformy w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie, ochrona użytkowników Platformy, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Platformy. 

Dla realizacji tego celu będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas, w którym korzystasz z Platformy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania. W przypadku natomiast, gdy zdecydujemy się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadużyć podczas korzystania z Platformy lub zawiadomienie o tym właściwych organów – przez czas trwania postępowania w tej sprawie, a następnie przedawnienia roszczeń wynikających z prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu. 

 1. wykazania zgodności z prawem podejmowanych przez nas działań

Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest konieczność wykazania przed właściwymi organami, że ciążące na nas obowiązki wykonaliśmy prawidłowo, a podejmowane przez nas działania są zgodne z obowiązującym prawem. 

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych przez czas, w którym moglibyśmy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub podejmowania działań uznanych za niezgodne z prawem, np. uprawnione organy mogłyby nałożyć na nas karę.

 1. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym między nami a podmiotami, które z nami współpracują przy obsłudze Platformy, wynikających z tego, że korzystasz z Platformy lub oferowanych na niej usług.

Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi uprawnionymi organami, które mogą powstać w związku z tym, że korzystasz z Platformy 

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych do czasu przedawnienia roszczeń (naszych, Twoich lub podmiotów z nami współpracujących przy obsłudze Platformy), a w przypadku wszczęcia postępowania – przez czas jego trwania, a następnie przedawnienia roszczeń wynikających z prawomocnego orzeczenia wydanego w tym postępowaniu. 

 1. obsługi korzystających z Platformy, poprzez m.in. odpowiadanie na kierowane do nas pytania i wnioski oraz zgłaszane reklamacje, a w przypadku zarejestrowanych użytkowników Platformy również poprzez m.in. wysyłanie powiadomień dotyczących organizacji Zajęć (np. o ich odwołaniu lub przesunięciu na inny termin). 

Podstawą prawną korzystania z Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowników Platformy i budowaniu z nimi pozytywnych relacji biznesowych.

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych przez czas, gdy korzystasz z Platformy, a jeżeli Twoja wiadomość i nasza odpowiedź na nią mogą stanowić dowód w postępowaniu przez sądem lub innym uprawnionym organem – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

4. Kiedy będziemy potrzebować Twojej zgody? Czy i kiedy możesz ją wycofać?

Jeżeli korzystanie przez nas z Twoich danych nie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić Cię o udzielenie zgody na określone sposoby korzystania z Twoich danych. Treść zgody będzie wówczas określać, w jakim celu Twoje dane będą przetwarzane. 

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie będzie negatywnie wpływać na warunki korzystania przez Ciebie z Platformy lub świadczenia Ci przez nas usług. Z powodu nieudzielenia zgody nie poniesiesz też żadnych innych negatywnych konsekwencji. 

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres kontakt@tandu.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem korzystania z Twoich danych przez wycofaniem zgody. 

5. Które dane osobowe należy nam podać?

Aby zarejestrować się i założyć konto na Platformie musisz podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, oraz utworzyć hasło umożliwiające zalogowanie się do konta. Podanie tych danych nie jest obowiązkiem ustawowym, jednak bez nich nie będziesz mogła/mógł założyć konta na Platformie i korzystać z funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników (np. zakup Zajęć).

Możemy również prosić Cię o podanie innych danych, niż wyżej wskazane (np. numeru telefonu, aby mieć alternatywny – w stosunku do adresu e-mail - sposób komunikacji z Tobą). Nie masz jednak obowiązku ich podawania. 

Kiedy kupujesz Zajęcia, które oferujemy na Platformie, oprócz danych identyfikacyjnych (jak imię i nazwisko) i kontaktowych (jak adres e-mail) zbieramy także informacje dotyczące Twoich zakupów i płatności (np. informacje o kupionych Zajęciach, wartości kupionych Zajęć, sposobie płatności). 

Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będziemy wymagać także wówczas, gdy będziesz chciała/chciał skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na Platformie, niezależnie od tego, czy będziesz zarejestrowanym czy niezarejestrowanym użytkownikiem Platformy.

Uczestnika Zajęć, które oferujemy na Platformie, będziemy prosić o podanie imienia lub nicka. Ułatwi to Prowadzącemu i innym uczestnikom komunikację w trakcie Zajęć. Udział w Zajęciach możliwy jest z użyciem kamery i mikrofonu. Jeśli zdecydujesz się na ich włączenie Twój wizerunek i głos będą dostępne dla Prowadzącego i innych uczestników Zajęć. Na takich samych zasadach dla Uczestników Zajęć będą dostępne wizerunek i głos Prowadzącego. 

Jeśli zarejestrujesz się i założysz na Platformie konto jako Prowadzący, w Twoim profilu widocznym dla użytkowników Platformy, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, będą umieszczone Twoje imię i nazwisko, krótki opis Twoich kompetencji do prowadzenia Zajęć danego rodzaju oraz opis, czym się zajmujesz. Upublicznienie takich informacji jest niezbędne, abyś mógł być Prowadzącym. Jeśli się na to zgodzisz na Twoim profilu widoczne będzie również Twoje zdjęcie. 

W momencie, gdy łączysz się z Platformą, niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się i założysz konto na Platformie, czy też jesteś użytkownikiem niezarejestrowanym, w logach systemowych zapisywane są informacje o adresie IP lub numerze MSISDN, rodzaju i modelu Urządzenia, z którego korzystasz, systemie operacyjnym Twojego Urządzenia, rodzaju i wersji przeglądarki, adresie MAC, jak również unikalne identyfikatory dotyczące sesji i informacje o sieci telekomunikacyjnej, za pośrednictwem której nawiązujesz połączenie.

W trakcie korzystania przez Ciebie z Platformy gromadzimy również informacje o ścieżkach odwiedzin strony internetowej, na której znajduje się nasza Platforma (łącznie z datą i godziną wejścia na tę stronę), czasie reakcji podstron na zapytania, błędach pobierania danych, długości wizyty na Platformie i jej poszczególnych podstronach. 

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu, wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności jako właściciela Platformy i podmiotu oferującego usługi na Platformie: 
 1. zapewniającym obsługę techniczną Platformy i administrującym Platformą, 
 2. dostarczającym nam narzędzia i rozwiązania informatyczne, w tym świadczącym nam usługi hostingowe lub usługi składowania danych, 
 3. przygotowującym kampanie marketingowe i wysyłającym komunikaty marketingowe do użytkowników Platformy,
 4. zajmującym się obsługą użytkowników, w tym odpowiadaniem na kierowane do nas pytania i wnioski, 
 5. świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 6. agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, 
 7. dane użytkowników mogą być przekazywane Prowadzącym Zajęcia oferowane na Platformie. 

Wskazane kategorie podmiotów to nasi podwykonawcy, którzy przetwarzają dane wyłącznie w ściśle określonym, jednym z wyżej wymienionych celów, na podstawie zawartej z nami umowy. 

 1. innym administratorom danych, którzy przetwarzają je we własnym imieniu:
 1. podmiotom obsługującym płatności, 
 2. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

Podmioty te będą przetwarzały dane tylko wówczas, gdy będzie to konieczne. W takim przypadku samodzielnie określą one cele przetwarzania danych i zobowiązane będą do ich ochrony.  

7. Czy Twoje dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium EOG i nie przekazujemy ich poza ten obszar. 

8. Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych, tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób z nich korzystamy oraz otrzymania kopii tych danych,
 2. przeniesienia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, do innego, wskazanego przez Ciebie podmiotu lub bezpośrednio do Ciebie,
 3. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one niekompletne lub nieprawidłowe,
 4. usunięcia wszystkich lub niektórych spośród Twoich danych osobowych, jeśli są one przez nas przetwarzane bezprawnie,
 5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez wstrzymanie czynności, jakie wykonujemy z wykorzystaniem Twoich danych, lub zapobieżenie ich usunięciu przez nas.

Skorzystanie z wymienionych praw jest uzależnione m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że nie zawsze rozpatrzymy Twoją prośbę pozytywnie i spełnimy Twoje żądanie. Zawsze jednak poinformujemy Cię o podjętych działaniach lub o powodach odmowy ich podjęcia. 

W każdej chwili możesz też zgłosić sprzeciw wobec używania przez nas Twoich danych w celu marketingowym. Po przyjęciu takiego wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Dodatkowo, w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych w celach objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą, jej praw i wolności, lub
 2.  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Jak skorzystać z tych praw?

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”. 

Możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji o sobie, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość, aby upewnić się, że jesteś uprawniona/uprawniony do złożenia wniosku, i że dotyczy on przetwarzania Twoich danych osobowych. 

10. Do kogo możesz złożyć skargę?

Jeśli uznasz, że korzystamy z Twoich danych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady ochrony danych osobowych, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

11. Co się dzieje, kiedy udostępnisz nam dane innych osób?

Gdy będziesz chciała/chciał skorzystać z niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach usług oferowanych na naszej Platformie konieczne będzie, abyś podała/podał nam dane innych osób (np. gdy będziesz chciała/chciał, aby Twoje dziecko otrzymało imienny certyfikat uczestnictwa w Zajęciach, na które je zapisałaś/zapisałeś).  

Jako administrator tych danych będziemy je chronić w taki sam sposób, w jaki chronimy Twoje dane. 

12. Linki do stron podmiotów trzecich

Gdy korzystasz z usług dostępnych na Platformie konieczne może być użycie narzędzi informatycznych znajdujących się na stronach internetowych, których właścicielem są podmioty trzecie (np. gdy korzystasz z określonego komunikatora, aby brać udział w Zajęciach, które kupiłaś/kupiłeś). 

Dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem takich stron, po kliknięciu w link przekierowujący do nich, nie podlegają naszej Polityce prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich przetwarzanie na tych stronach internetowych.

Strony te mają własną politykę prywatności określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie ich odwiedzania.

13. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.02.2022. Możemy ją okresowo aktualizować. Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w tym dokumencie, na Platformie umieścimy jego najnowszą, aktualną wersję, a informację o dacie aktualizacji podamy na jego końcu. 

Data ostatniej aktualizacji: 9.02.2022