Regulamin świadczenia usług dostępu do Platformy Tandu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 Definicje:

 1. Cykl Zajęć - zbiór co najmniej dwóch Zajęć powiązanych ze sobą tematycznie, które mogą zostać zakupione wyłącznie łącznie;
 2. Prowadzący - osoba prowadząca Zajęcia za pośrednictwem Platformy Tandu, będąca osobą trzecią, niezależną i nie podporządkowaną Tandu, świadcząca usługi we własnym imieniu i na własny rachunek lub w imieniu i na rachunek podmiotu trzeciego, który zawarł umowę z Tandu i który zlecił takiej osobie prowadzenie Zajęć;
 3. Platforma Tandu lub Serwis - serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem tandu.pl;
 4. Prawo autorskie - ustaw z dnia 4 lutego 1997 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin świadczeniu usług dostępu do platformy Tandu;
 6. Tandu - Tandu sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000933889, posiadającej nr NIP: 5272978194 oraz REGON: 52049902, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
 7. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapisała się na Zajęcia;
 8. Usługa Tandu - usługa dostępu do zajęć prowadzonych lub udostępnianych przez Prowadzących; 
 9. Zajęcia - usługi świadczone przez Prowadzących na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy Tandu, polegające na spotkaniu zdalnym, którego celem jest szeroko pojęty rozwój uczestników.

1.2. Tandu świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na dostępie do Platformy Tandu, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą uczestniczyć w Zajęciach prowadzonych przez Prowadzących. Świadczenie usług przez Tandu, w tym Zajęcia, pozbawione będa jakichkolwiek wad zarówno fizycznych, jak i prawnych.

1.3. Dostęp do Platformy Tandu i założenie Konta Użytkownika i Konta Prowadzącego jest bezpłatne (z wyjątkiem Zajęć) oraz nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

1.4. Samo przeglądanie zawartości Platformy Tandu może odbywać się bez rejestracji, lecz do skorzystania z Zajęć wymagane jest założenie Konta.

1.5. Dostęp Użytkowników do Zajęć udostępnionych na Platformie Tandu może być płatny. Szczegółowe zasady płatności zostały określone w punkcie 4. Regulaminu.

1.6. Zajęcia mogą odbywać się w czasie rzeczywistym. 

1.7. Informacje o sposobie prowadzenia Zajęć znajduje się w opisie Zajęć. 

1.8. Zajęcia w czasie rzeczywistym prowadzone są za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams udostępnionej na Platformie Tandu.

2. WARUNKI TECHNICZNE.

2.1. W celu korzystania z Platformy Tandu, prowadzenia Zajęć w przypadku Prowadzących lub uczestniczenia w zajęciach przez Użytkowników, niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania:

 1. Urządzenie z wyświetlaczem obsługującym rozdzielczość o szerokości co najmniej 375 pikseli;
 2. Dostęp do sieci Internet;
 3. Zainstalowane oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie stron internetowych. Następujące oprogramowanie służące do wyświetlania stron internetowych jest wspierane przez Microsoft Teams: Microsoft Edge w wersji nie starszej niż RS2, Google Chrome w wersji aktualnej oraz w wersjach nie starszych niż dwie poprzednie wersje, Safari w wersji nie starszej niż 14+. Najnowsze wymagania do prawidłowego działania Microsoft Teams znajdują się na stronie internetowej https://www.docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/get-clients#web-client;

2.2. Tandu nie gwarantuje prawidłowości działania na urządzeniach o innych parametrach niż wskazane powyżej. Jednakże, Tandu nie wyklucza, iż wraz z rozwojem technologicznych, Platforma Tandu może prawidłowo funkcjonować na urządzeniach niespełniających powyższych wymagań.

2.3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

3. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY.

3.1. Prowadzący i Użytkownik nie mogą umieszczać na Platformie Tandu treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, w tym umieszczania wizerunku lub danych osobowych osób trzecich bez ich zgody lub bez innej podstawy prawnej. W takim przypadku zastosowanie może znaleźć art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. Prowadzący i Użytkownik nie mogą umieszczać na Platformie Tandu treści o charakterze obraźliwym lub informacji mogących wprowadzić w błąd pozostałych Prowadzących lub Użytkowników.

3.3. Prowadzący i Użytkownik nie mogą umieszczać na Platformie Tandu treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów, w szczególności osoba korzystająca z Serwisu obowiązana jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu przez inne osoby.

3.4. Prowadzący i Użytkownik nie mogą umieszczać na Platformie Tandu treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających prawa innych osób, w tym ich dobra osobiste oraz wszelkich działań, które narażałyby Tandu na odpowiedzialność prawną lub mogłyby wyrządzić jej lub pozostałym Uczestnikom szkodę.

3.5. Prowadzący i Użytkownik zobowiązują się nie podejmować prób jakiejkolwiek ingerencji w kod oprogramowania Platformy Tandu ani nie podejmować prób jakiejkolwiek dekompilacji lub innych sposobów prowadzenia odwróconej inżynierii (reverse engineering) kodu oprogramowania Platformy Tandu.

3.6. Tandu będzie monitorować przestrzeganie punktów 3.1. - 3.5. Regulaminu. W przypadku wykrycia przez Tandu jakichkolwiek zabronionych treści, o których mowa w punktach 3.1. - 3.5. Regulaminu niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. Tandu przysługuje prawo do usunięcia bądź zmiany treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo blokowania Prowadzących i Użytkowników naruszających niniejsze postanowienia.

3.7. Prowadzący i Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Wszelkie treści przesłane lub wszelkie czynności dokonane na Platformie Tandu przez osoby trzecie uzyskujące dostęp do Konta danego Prowadzącego lub Użytkownika za pomocą prawidłowego hasła, będą przypisane odpowiednio danemu Prowadzącemu lub Użytkownikowi. 

3.8. Dane pomiędzy przeglądarką a serwerem szyfrowane są certyfikatem SSL, dzięki czemu przesyłanie poufnych informacji (np. danych użytkownika) jest bezpieczne.

3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, Tandu umożliwia prowadzenie Zajęć wyłącznie zweryfikowanym Prowadzącym. Przed umożliwieniem prowadzenia Zajęć, Tandu przeprowadzi weryfikację każdego Prowadzącego pod kątem jego kwalifikacji do prowadzenia Zajęć.

3.10. Do weryfikacji powyższych danych, Tandu może korzystać z zewnętrznych partnerów. 

3.11. Ponadto, Tandu, w zakresie wybranych Prowadzących może wymagać potwierdzenia doświadczenia lub wykształcenia, a także może przeprowadzić tzw. biały wywiad lub potwierdzać powyższe dane u dotychczasowych pracodawców, zleceniodawców lub podmiotów, u których Prowadzący zdobywał wykształcenie.

3.12. Tandu w celu stałego monitorowania zachowań Prowadzących, może nadzorować przeprowadzanie wybranych przez Tandu Zajęć. 

3.13. Tandu, w celu stałego monitorowania poziomu merytorycznego prowadzonych Zajęć, może samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznych partnerów nadzorować przeprowadzanie wybranych przez Tandu Zajęć.

3.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Użytkownikom, Prowadzący, w przypadku, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, może usunąć Użytkownika z Zajęć. W takim przypadku dostęp Użytkownika do Zajęć zostaje zablokowany i sprawa raportowana jest przez Prowadzącego oraz niezależnie przez system do Tandu. Ponadto, Prowadzący może wyłączyć kamerę lub mikrofon Uczestnika.

3.15. W przypadku nadzorowania Zajęć przez Tandu lub partnera Tandu, na których dojdzie do naruszenia Regulaminu, Tandu lub partner Tandu nadzorujący Zajęcia, uprawniony jest do usunięcia Użytkownika z Zajęć i zablokowania dostępu do Zajęć.

3.16. W przypadku usunięcia Użytkownika z Zajęć, opłata za dane Zajęcia nie jest zwracana.

3.17. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z punktem 7. Regulaminu.

3.18. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Prowadzącego, Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie Regulaminu przez Prowadzącego na adres e-mail Tandu, wskazany w punkcie 7.1 Regulaminu. W przypadku potwierdzenia przez Tandu naruszenia Regulaminu przez Prowadzącego, Tandu uprawnione jest do podjęcia uznaniowej decyzji o zwrocie Użytkownikowi opłaty za dane Zajęcia.

3.19. W przypadku możliwości popełnienia przestępstwa w czasie prowadzenia Zajęć przez Użytkownika lub Prowadzącego, Tandu złoży w jednostce policji, właściwej ze względu na siedzibę Tandu, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

4. UŻYTKOWNIK - ZAPISYWANIE NA ZAJĘCIA I PŁATNOŚCI.

4.1. Zajęcia mogą być udostępnione przez Prowadzących w formie pojedynczych Zajęć lub w formie Cyklu Zajęć.

4.2. W celu zapisania się na Zajęcia, Użytkownik wyszukuje na Platformie Tandu interesujące go Zajęcia, a następnie wchodzi na stronę internetową z opisem Zajęć.

4.3.Następnie w celu zapisania na Zajęcia, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk zatytułowany “Zapłać i zapisz się” dla zajęć płatnych lub “Zapisz się” dla zajęć darmowych, co spowoduje przekierowanie do koszyka płatności realizowanego przez zewnętrznego dostawcę.

4.4. Po wyświetleniu koszyka z podsumowaniem zamówienia i potwierdzeniu poprawności danych oraz chęci zakupu Zajęć, Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych metod płatności.

4.5. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Tandu nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

4.7. Po prawidłowym opłaceniu Zajęć, Użytkownik na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia otrzyma link do Zajęć.

4.8. Tandu prześle potwierdzenie opłacenia Zamówienia na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

4.9. W przypadku Cyklu Zajęć zawierającego co najmniej 7 Zajęć, płatność za Cykl Zajęć może nastąpić jednorazowo albo w formie miesięcznej subskrypcji. Subskrypcje miesięczne opłacane są co miesiąc, z góry.

4.10. W przypadku jednorazowego zakupu Cyklu Zajęć, o którym mowa w punkcie 4.9 Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje proporcjonalne zwrot opłaty do liczby niewykorzystanych Zajęć. Zwrot nastąpi w terminie do 10 dni.

4.11. W przypadku wykupienia Cyklu Zajęć, o którym mowa w punkcie 4.9 Regulaminu, w formie miesięcznej subskrypcji, rezygnacja Użytkownika skuteczna jest od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Użytkownik złożył rezygnację. Tym samym Użytkownik, nie jest obowiązany do ponoszenia opłat za kolejne miesiące. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za miesiąc, w którym złożył rezygnację.

4.12. Rezygnacja z Cyklu Zajęć, o którym mowa w punkcie 4.9 Regulaminu może nastąpić poprzez rezygnację z subskrypcji u zewnętrznego dostawcy płatności (Easycart).

5. ZASADY ODWOŁANIA ZAJĘĆ.

5.1. Prowadzący może odwołać Zajęcia, na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem Zajęć wskazanym na Platformie Tandu. W przypadku odwołania Zajęć, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za dane Zajęcia. W przypadku odwołania Zajęć w ramach Cyklu Zajęć, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot poniesionej opłaty za dany Cykl Zajęć, odpowiadającej cenie odwołanych Zajęć. 

5.2. W przypadku niestawienia się Prowadzącego na Zajęcia, opłata za dane Zajęcia jest zwracana zapisanym Użytkownikom. W przypadku Zajęć w ramach Cyklu Zajęć, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot poniesionej opłaty za dany Cykl Zajęć, odpowiadającej cenie danych Zajęć. 

5.3. W przypadku, gdy Użytkownik nie stawi się na Zajęcia, a Zajęcia zostaną przeprowadzone, opłata za dane Zajęcia nie jest zwracana. Jednakże, Tandu, w wyjątkowych przypadkach uprawnione jest do podjęcia uznaniowej decyzji o zwrocie opłaty.

5.4. Tandu jest uprawnione do podjęcia uznaniowej decyzji o odwołaniu Zajęć lub Cyklu Zajęć. W takim przypadku, poinformuje Prowadzącego oraz Użytkowników zapisanych na dane Zajęcia lub Cykl Zajęć i zwróci takim Użytkownikom poniesione opłaty za dane Zajęcia lub Cykl Zajęć.

5.5. W przypadku, gdy na Zajęcia lub Cykl Zajęć zapisze się mniej niż 5 Użytkowników, Zajęcia lub Cykl Zajęć nie odbędą się, chyba że Tandu postanowi inaczej. W przypadku odwołania Zajęć lub Cyklu Zajęć, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Tandu zwróci Użytkownikom opłatę za dane Zajęcia.

6. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE.

6.1. Strona internetowa https://tandu.pl/ zawiera chronione Prawem autorskim i stanowiące własność Tandu znaki towarowe oraz inne utwory, w szczególności kod źródłowy, interfejs oraz poszczególne elementy strony: grafikę, rysunki i kolorystykę, które zostały stworzone na potrzeby Platformy Tandu. Zastosowany przez Tandu układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu Prawa autorskiego.

6.2. Wszelkie treści znajdujące się na Platformie Tandu, nie wprowadzone przez Prowadzących i Użytkowników stanowią własność Tandu.

6.3. Wszelkie treści wprowadzone na Platformę Tandu przez Prowadzącego są własnością Prowadzącego lub Prowadzący jest uprawniony do korzystania z takich treści i umieszczenia ich na Platformie Tandu oraz udzielania sublicencji na zasadach określonych poniżej dla udzielenia licencji. Prowadzący oświadcza, iż:

a) Treści nie naruszają praw osób trzecich,

b) Treści są wolne od wad prawnych,

c) Jest uprawniony do swobodnego rozporządzania treściami, w tym do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

6.4. Z chwilą umieszczenia treści na Platformie Tandu przez Prowadzącego, Prowadzący udziela Tandu, pozostałym Prowadzącym oraz wszystkim Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z treści. Licencja obejmuje wyświetlanie treści na ekranie komputera lub na urządzeniach mobilnych, a także kopiowanie i zapisywanie treści w pamięci komputera.

6.5. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych w zakresie korzystanie z materiałów umieszczonych na Platformie Tandu przez Prowadzącego Tandu w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o roszczeniu poinformuje danego Prowadzącego o roszczeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia o roszczeniu, Prowadzący wstąpi, o ile jest to możliwe, do toczącego się sporu lub dołączy do negocjacji ugodowych, a w przypadku, gdy roszczenia te uzna sąd w prawomocnym wyroku, zwróci Tandu kwoty nałożonych kar lub odszkodowań związanych z naruszeniem praw osób trzecich. W przypadku zawarcia ugody, Prowadzący zwróci Tandu uzgodnione w ugodzie kwoty, wyłącznie w przypadku, gdy treść tej ugody, w tym wysokość kwot zostanie zaakceptowana przez Prowadzącego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6.6. Wszelkie treści wprowadzone na Platformę Tandu przez Użytkownika są własnością Użytkownika. Użytkownik oświadcza, iż:

a) Treści nie naruszają praw osób trzecich,

b) Treści są wolne od wad prawnych,

c) Jest uprawniony do swobodnego rozporządzania treściami, w tym do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

6.7. Z chwilą umieszczenia treści na Platformie Tandu przez Użytkownika, Użytkownik udziela Tandu, pozostałym Użytkownikom oraz wszystkim Prowadzącym niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z treści. Licencja obejmuje wyświetlanie treści na ekranie komputera lub na urządzeniach mobilnych, a także kopiowanie i zapisywanie treści w pamięci komputera.

6.8. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią, w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych w zakresie korzystanie z materiałów umieszczonych na Platformie Tandu przez Użytkownika, Tandu w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o roszczeniu poinformuje danego Użytkownika o roszczeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia o roszczeniu, Użytkownik wstąpi, o ile jest to możliwe, do toczącego się sporu lub dołączy negocjacji ugodowych, a w przypadku, gdy roszczenia te uzna sąd w prawomocnym wyroku, zwróci Tandu kwoty nałożonych kar lub odszkodowań związanych z naruszeniem praw osób trzecich. W przypadku zawarcia ugody, Użytkownik zwróci Tandu uzgodnione w ugodzie kwoty, wyłącznie w przypadku, gdy treść tej ugody, w tym wysokość kwot zostanie zaakceptowana przez Użytkownika w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7. REKLAMACJE.

7.1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, treściami w nim zamieszczonymi lub w związku z Zajęciami, Użytkownikowi i Prowadzącemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik i Prowadzący mogą zgłosić Reklamację w jeden z poniższych sposobów:

7.2. e-mailem na adres: kontakt@tandu.pl;

7.3. w formie pisemnej poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres: Tandu Sp. z o. o. , Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.

7.4. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail Użytkownika lub Prowadzącego, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika lub Prowadzącego.

7.5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Tandu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Tandu odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

7.6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Tandu powiadomi Prowadzącego lub Użytkownika w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Na wniosek Prowadzącego i Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

8. ODSTĄPIENIE.

8.1. Z zastrzeżeniem punktu 8.2. Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu Zajęć w terminie 14 dni od dnia zakupu danych Zajęć.

8.2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do do odstąpienia od zakupu Zajęć w przypadku, gdy spełnianie świadczenia (dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym) rozpoczęło się (data Zajęć będących przedmiotem zakupu) za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.3. Odstąpienie może zostać złożone poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej i wysłanie na adres Tandu, wskazany w Regulaminie lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tandu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu lub, w przypadku odstąpienia od zakupu Zajęć, na formularzu przesłanym Użytkownikowi wraz z potwierdzeniem zakupu.

8.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od zakupu Zajęć, Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek kosztów. 

9. PROMOCJE.

9.1. Tandu, wedle własnego uznania,  może udostępnić w Serwisie promocje zmniejszające ceny wybranych Zajęć lub Cyklów Zajęć.

9.2. Udostępnione promocje mogą polegać na zmniejszeniu ceny Zajęć lub Cyklu Zajęć o określoną wartość pieniężną lub mogą polegać na udzieleniu rabatu procentowego.

9.3. Promocja dla swej skuteczności może wymagać spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku wystąpienia dodatkowych warunków, będą one określane w regulaminie danej promocji. 

9.4. Promocja dla swej skuteczności może wymagać podania kodu rabatowego, udostępnianego przez Tandu wedle własnego uznania.

9.5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami udostępnionymi w Serwisie, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

10.2. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, znajdującej się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jak również zgłosić się z wnioskiem o polubowne rozwiązanie sporu przez Inspekcję Handlową - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, poprzez następującą stronę internetową: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137. 

10.3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

10.4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania ze Strony przez Prowadzącego i Użytkownika jest prawo polskie.

Wzór odstąpienia od umowy (plik PDF)